Žyla Cup

Přihlášení

Jméno: Heslo:  
nová registrace  ::  zapomněli jste heslo?

Narozeniny slaví

Kontakt

Michal Mirgos
Michal Kocurek
Jiří Pechouš ( 777 148 871 )
Václav Sladký ( 775 026 558 )


společnost NanoXXL s.r.o.
IČO 107 57 201
Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00
Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908

Fotbal jinde

Error: http://www.eurofotbal.cz/feed/rss/

Pravidla

Místa konání : Praha 10, Přípotoční 1337 - Venkovní areál s umělou trávou (Gymnázium a Sportovní gymnázium).  Praha 10, Izraelská 6 – TJ Bohemians (Venkovní hřiště s umělou travou).  

Poznámka: organizátor soutěže si vyhrazuje právo na změnu místa konání. V tomto případě budou všichni kapitáni či vedoucí mužstev o změně informování.

O co se hraje :  

1. DIVIZE   1. místo - 3 000 Kč,- pohár, diplom   2. místo - 2 500 Kč,- diplom   3. místo - 2 000 Kč,- diplom   Vítěz "KANADSKÉHO BODOVÁNÍ" - 1 000 Kč,- diplom   Nejlepší střelec - 1 000 Kč,- diplom   Nejlepší brankář - 1 000 Kč,- diplom   2.DIVIZE   1. místo - 1 500 Kč,- diplom   2. místo - 1 000 Kč,- diplom   3. místo - 500 Kč,- diplom   Vítěz "KANADSKÉHO BODOVÁNÍ" - 500 Kč,- diplom   Nejlepší střelec - 500 Kč,- diplom   Nejlepší brankář - 500 Kč,- diplom   3.DIVIZE   1. místo - 500 Kč,- diplom   Vítěz "KANADSKÉHO BODOVÁNÍ" - 300 Kč,- diplom   Nejlepší střelec - 300 Kč,- diplom   Nejlepší brankář - 300 Kč,- diplom   

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE :

Veškeré platby lze posílat na účet 6007454379/0800  

Cena registrace je 1.540 Kč,- na hráče na celou sezónu (cca 70 Kč,- na zápas). (22 utkání x 70 Kč,- = 15.400 Kč,-). Duplikát (poškození, ztráta, výrazná změna podoby, apod.) činí 100 Kč,-. Minimální počet zaregistrovaných hráčů je 10. Registrace hráče/ky/ během sezóny je možná. Nový hráč musí nejpozději v den utkání (před utkáním) svého mužstva uhradit pořadateli (nebo jim pověřené osoby) částku, která je v tuto dobu aktuální a odevzdat jednu fotku, odpovídajících rozměru (3 x 4 cm - OP, pas ...), (ne kopírku) pro svou registraci. Toto je nutno učinit před utkáním svého mužstva. Při nové registraci nutno prokázat svou totožnost (OP, ŘP, pas). Jsou – li splněné všechny podmínky, může hráč ihned nastoupit ke svému utkání. V zápise nutno označit start hráče na OP (občanský průkaz) a uvést datum narození (ne číslo OP = administrativní chyba). V případě konfrontace, musí hráč potvrdit svou totožnost dokladem, kde jsou potřebné údaje a aktuální foto (pouze OP, ŘP či pas). V opačném případě je start neregulérní !!! Neregulérní start = kontumace!!! Poznámka: start stejného hráče na OP (bez sankce), je možno uskutečnit pouze jednou v případě, že je zaregistrován a nemá ještě vyhotovenou registrační průkazku. Registrovat hráče pouze na jedno utkání (vyjma posledního utkání), výměna hráčů za jiné či zrušení registrace není možné ! Odstoupení mužstva s rozehrané soutěže je v rozporu s pravidly !

V případě zájmu mužstva, startovat v soutěží i v příštím roce, nutno uhradit minimální zálohu (přihlášku) 6000 Kč,- a to nejpozději do svého posledního utkání ! Zbylou částku vždy nejpozději do konce února, roku konání soutěže ! V opačném případě hrozí mužstvu start v nižších divizích !!! Nutno rovněž po posledním utkání odevzdat registrace u pořadatele. Ty si mužstvo vyzvedne po uhrazení celé částky ceny registrace.

V rubrice námitka domácí (hosté), můžou kapitáni mužstev vyjádřit svůj názor či nesouhlas s děním během utkáni. Toto nutno sdělit p.rozhodčímu ihned po skončení utkáni, který námitku do zápisu napíše. Námitku musí podepsat kapitán namítajícího mužstva. K námitce je nutné vyjádření p.rozhodčího. Námitku u pořadatele na dění během svého utkáni lze podat pouze písemnou formou (ne mail), nejpozději do 3 dnu, po skončení dotyčného utkáni. Namítající musí předem uhradit částku 200 Kč,-. Komise (rozhodčí, delegát, pořadatel) za účasti namítajícího pak nejpozději do 14 dnů bude námitku řešit. Je-li namítajícímu alespoň s části vyhověno, obdrží celou částku zpět.

Kapitán či zástupce domácího mužstva je povinen předat ke kontrole vyplněný zápis včetně RP (je-li přítomen delegát či jiná organizační osoba) nejpozději 10 minut před stanoveným začátkem svého utkáni osobě tomu určené. Tato povinnost platí rovněž pro kapitána či zástupce hostů, nejpozději 5 minut před stanoveným začátkem svého utkáni. Za porušení této povinnosti je sankce 50 Kč,-. Poznámka : kapitán (vedoucí v zastoupení kapitána ) zodpovídá za řádnou registraci hráčů uvedených v zápise !!! Hráči uvedeni v zápise se tak považují jako startující.

Start v poháru "FŽ CUP" je dobrovolný.

Pořadatel může v zájmu klidného průběhu soutěže odmítnout zaregistrovat kteréhokoliv hráče bez podání důvodů !!!!! Pořadatel může za hrubé urážky na svou či organizační osobu (e-mail, tel., sms, stránky či jiné) vyloučit hráče, popř. celé mužstvo ze soutěže, bez nároku na vracení ceny registrace !!!!!

Každé mužstvo je povinno ihned uhradit úmyslné i neúmyslné škody, způsobené na majetku sportovního gymnázia, TJ Bohemians Praha či jiného místa konání této soutěže (rozbité okno, poničené sprchy apod.). V opačném případě bude mužstvo vyloučeno ze soutěže bez vratné částky registrace !!!

Výsledky "Žyla fotbal cup, s.r.o." vychází na internetových stránkach. Povinnosti mužstev je se s nimi pravidelně seznamovat (tabulky, střelci, sankce, informace o možných trestních ustanoveních jednotlivých hráčů či mužstev, informace o možných změnách v pravidlech, místě konání, apod.).

Má-li mužstvo zájem odložit či předehrát své utkáni, je povinno tuto změnu nahlásit pořadateli nejpozději 5 dni před začátkem původního termínu utkání. V tomto případě je ale nutný souhlas soupeře. Žadatel zároveň musí nahlásit místo konání odloženého či předehrávaného utkání (umělá tráva, polytan, tartan) a jméno p.rozhodčího (pouze rozhodčí z této soutěže). Poplatek za odložené či předehrávané utkání činí 500 Kč,-. Utkání musí být odehráno nejpozději do 14 dnů po původním termínu (ne po skončení soutěže). V případě, že utkání v nahlášeném náhradním termínu nebude odehráno, je kontumace včetně sankci a minusových bodů pro obě mužstva !!!!! Poznámka : žadatel je povinen uhradit poplatky předem (pronájem hřiště, rozhodčí a odložené či předehrávané utkání).

V celém areálu (Přípotoční) je PŘÍSNÝ ZÁKAZ KOUŘENÍ !!! V případě potřeby, je zapotřebí používat WC jen na místech tomu určených !!! V Přípotoční je nutno dodržovat přísný zákaz vstupu na travnatou plochu poblíž hřiště s umělou trávou (s výjimkou, kdy jde hráč pro míč). Při neustálém porušování těchto zákazů bude nájemník pozemku vypovězen z objektu sportovního areálu ! Za fanoušky a děti zodpovídá vedoucí a kapitán mužstva. Je proto nezbytné, v zájmu bezproblémového průběhu soutěže, pokutovat mužstva, která tato nařízení nebudou dodržovat, minimální částkou 200 Kč,- !!! Při neustálém nerespektování tohoto zákazu může být hráč, ale i celé mužstvo, vyřazeno ze soutěže, bez nároku na vrácení částky za registraci !!!

O případných změnách, dodatcích či úpravách v budou mužstva informována z dostatečným předstihem na internetových stránkách. 

PRAVIDLO 1 - HRACÍ PLOCHA

Veškeré zápasy této dlouhodobé soutěže jsou hrány na hřišti s umělým povrchem. Na tomto hřišti jsou vyznačeny pomezní a brankové čáry, jakož i středová čára, brankové území a značka pro pokutový kop. Dále jsou zde umístěny branky odpovídajících rozměrů.

PRAVIDLO 2 - MÍČ

Každé z mužstev je povinno před zahájením soutěže si zakoupit 2 míče č. 4 se sníženým odskokem. (Možno i u pořadatele.) Pouze tyto míče jsou oficiálně uznány pro tuto soutěž. Mužstvo musí před zahájením utkání oba míče předložit rozhodčímu (tzn. že tyto míče budou během hry uloženy u středové čáry). Na zápas budou tedy připraveny čtyři míče.

PRAVIDLO 3 - POČET HRÁČŮ

Hry se zúčastní dvě mužstva. Každé z mužstev má nejvýše pět hráčů, z nichž jeden musí být brankář. Při zahájení hry musí být minimální počet hráčů pět. Maximální počet náhradníků není nijak omezen. Rovněž není omezen počet střídání. Toto se provádí tzv. "letmým" způsobem, tj. i když je míč ve hře. Hráč, který nastupuje do hry, tak může učinit až poté, co hráč, který ze hry odstupuje, překročí postranní čáru ve směru ven ze hřiště. Toto střídání probíhá na vlastní polovině u spojnice středové a postranní čáry (ve stejném místě střídajícího hráče) Střídání brankáře podléhá schválení rozhodčího a musí být provedeno v přerušené hře. Minimální počet hráčů jednoho týmu na hřišti jsou tři (2+1), kromě úvodu utkání, kdy platí plný počet hráčů (4+1). Klesne-li počet hráčů na dva, zápas musí být ukončen. Trestní ustanovení : Pokud při střídání vstoupí náhradník na hřiště dříve, nežli jej střídaný hráč úplně opustí, rozhodčí hru přeruší. Vykáže ze hřiště střídaného hráče, napomene náhradníka žlutou kartou, zahájí hru nepřímým volným kopem prováděným mužstvem, které se neprovinilo z místa, kde se nacházel míč v okamžiku přerušení hry. Pokud se v té době míč nacházel v brankovém území provinivšího se mužstva, nepřímý volný kop se provádí z čáry brankového území. Jestliže v průběhu střídání vstoupí náhradník na hřiště, nebo jej střídaný hráč opustí z jiného místa, než je oblast pro střídání, rozhodčí hru přeruší, napomene provinivšího se hráče a hru naváže stejně, jako v předchozím případě.

PRAVIDLO 4 - VÝSTROJ HRÁČŮ

Hráč nesmí mít na sobě nic, co by mohlo ohrozit bezpečnost jiného hráče a jeho samotného (přívěsky, náušnice, tvrdé fixační obvazy, hodinky apod.) Výstroj hráče se skládá z trička (dresu), trenýrek a sportovní obuvi. Hráč může mít i stulpny a chrániče holenní kosti. Povolenou obuví jsou tenisky, lehká tréninková obuv z jemné kůže nebo gymnastická obuv s gumovou podrážkou. Zakázány jsou kopačky (i gumotextilní). Používání obuvi je povinné. Všichni hráči musí mít dresy stejné barvy s dostatečně viditelnými čísly (čísla pouze originál, ne fixkou apod.). Brankář je povinen mít triko odlišné od všech hráčů v poli s taktéž dostatečně viditelným číslem. Poznámka: v případě stejných dresů u obou mužstev, je povinnosti hostů změnit barvu (v tomto případě, postačí i neočíslované rozlišováky). Kapitán mužstva musí být označen páskou jiné barvy, nežli je barva rukávu. Poznámka: kapitánská páska není obvaz, izolepa, šátek apod. V případě nedostavení se rozhodčího, musí být kapitáni všech mužstev, vybavení píšťalkou a žlutou i červenou kartou. Trestní ustanovení : Za jakékoliv porušení tohoto pravidla bude provinivší se hráč vykázán ze hřiště, aby si upravil svou výstroj. Tento hráč se smí do hry vrátit pouze v přerušené hře se souhlasem rozhodčího. Za takto vykázaného hráče smí nastoupit náhradník. Pokud hráč závadu neodstraní a domáhá se pokračování ve hře, jde o nesportovní chování hráče.

PRAVIDLO 5 - HLAVNÍ ROZHODČÍ

K řízení každého zápasu je ustanoven hlavní rozhodčí. Jeho rozhodnutí o skutečnostech spojených s hrou jsou konečná.

Poznámka : Rozhodčím je dána plná důvěra. Námitky na jejich řízení utkání lze podat pouze písemnou formou pořadateli. Pokud se hlavní rozhodčí k řízení zápasu nedostaví ani po uplynutí čekací doby na rozhodčího (5 minut), kapitáni či vedoucí celků, zúčastněných na hře se dohodnou na osobě hlavního rozhodčího. Pokud nedojde k dohodě, určuje osobu rozhodčího los. Tento rozhodčí (laik) přebírá veškerá práva a povinnosti hlavního rozhodčího.

Ohodnoťte v zápise výkon rozhodčího známkou 5 – 1 (5 = velmi dobrý 4 = dobrý 3 = průměrný 2 = neuspokojivý 1 = velmi neuspokojivý.

PŘI NEUSTÁLÝCH NESPORTOVNÍCH PROJEVECH NA ROZHODČÍHO, MŮŽE ROZHODČÍ UKONČIT ZÁPAS, KTERÝ BUDE KONTUMOVÁN V NEPROSPĚCH PROVINIVŠÍHO SE MUŽSTVA !!! PŘI FYZICKÉM NAPADENÍ ROZHODČÍHO, JE CELÉ MUŽSTVO VYLOUČENO ZE SOUTĚŽE BEZ NÁROKŮ NA VRACENÍ ČÁSTKY ZA REGISTRACI !!!!!

PRAVIDLO 6 - DÉLKA HRY

Délka hrací doby je stanovena na 2 x 25 minut. Dodržování času je sledováno hlavním rozhodčím a pouze on je kompetentní k posouzení hrací doby. Mezi poločasy neexistuje přestávka. Přerušení hrací doby je omezeno na dobu nezbytně nutnou k výměně stran a zahájení hry. Čekací doba neexistuje. Ihned kontumace 5 : 0 !!! Poznámka: vyjma, kdy mužstvo připravené do hry s čekací dobou na soupeře souhlasí (ne delší 15 minut). Podmínkou je, ale zkrácená hrací doba shodná s dobou čekací. Time-out není povolen.

PRAVIDLO 7 - ZAHÁJENÍ HRY

Před zahájením se provede výběr stran a výkopu losováním. Mužstvo, které los vyhrává, má možnost stran nebo výkopu. Po daném signálu rozhodčím, bude proveden zahajovací výkop hráčem směrem dopředu. Míč při zahájení musí stát ve středu hřiště na ustálené poloze. Hráči stojí na svých vlastních polovinách a hráči týmu, který výkop neprovádí, stojí minimálně čtyři metry od míče, dokud není vykopnut. Hráč provádějící výkop se nesmí míče dotknout podruhé, dokud se jej nedotkl jiný hráč na hřišti. Po dosažení branky je vždy míč rozehráván v souladu s bodem 2. Po přestávce výkop provádí to mužstvo, které utkání výkopem nezahajovalo. Přímo z výkopu nemůže být dosaženo branky. Při porušení pravidel o zahájení hry bude výkop opakován. Pouze v případě, že hráč provádějící výkop zahraje míčem znovu před tím, než se míče dotkl jiný hráč, bude opačnému týmu přiznán nepřímý volný kop.

PRAVIDLO 8 - MÍČ VE HŘE A MIMO HRU

Míč je mimo hru: když celým objemem přejde po zemi či ve vzduchu brankovou nebo postranní čáru když hra byla přerušena rozhodčím. Míč je ve hře ve veškerém ostatním čase od zahájení hry do jejího konce a to i když : se odrazí od břevna či tyče, zpět do hřiště se odrazí od rozhodčího, který je ve hřišti.

PRAVIDLO 9 - DOSAŽENÍ BRANKY

Branky je dosaženo, přejde-li míč celým objemem přes brankovou čáru mezi brankovými tyčemi a pod břevnem za předpokladu, že nebyl hozen, donesen nebo záměrně vržen rukou nebo paží hráčem útočící strany. Mužstvo, které v průběhu zápasu zaznamená větší počet branek je vítězem. Branky je možno dosáhnout přímo z autového kopu !!! Nelze ji dosáhnout přímo ze zahajovacího výkopu, rukou, přímo z nepřímého volného kopu, přímo z nepřímého i přímého kopu zahraného do vlastní branky (kope se roh), přímo z výhozu brankáře (i pokud se míč dotkl hrací plochy na vlastní polovině).

PRAVIDLO 10 - FAULY A NESPORTOVNÍ CHOVÁNÍ

Volným přímým kopem bude potrestáno mužstvo, jehož hráč se dopustí některého z následujících přestupků : kopne, nebo se pokusí kopnout soupeře podrazí soupeře, nebo se nastavením nohy nebo skrčením snaží zavinit pád soupeře skočí na soupeře vráží do soupeře nebezpečným způsobem napadne protihráče ze zadu, vráží do soupeře ze zadu - aniž ten mu brání ve hře uhodí nebo se snaží uhodit soupeře plivne na soupeře drží soupeře strčí do soupeře dopustí se skluzu. Při skluzu nesmí dojít ke kontaktu s hráčem, pouze rozhoduje úmysl zabránit další hře soupeře. Z tohoto trestu jsou vyjmuty pouze body, kdy si hráč vypomůže skluzem ve snaze zahrát míčem tak, aby neskončil v brance či autu, nebo naopak, aby bylo branky dosaženo. Při tomto však nesmí dojit ke kontaktu s protihráčem. Pokud se hráč skluzem dopustí faulu (kontakt s protihráčem), následuje vyloučení, zahraje míč rukou (to se nevztahuje na brankáře ve vlastním brankovém území). Přímý volný kop bude zahráván soupeřovým týmem z místa, kde došlo k přestupku. Pokud tímto místem bylo brankové území, následuje pokutový kop. Nepřímým volným kopem bude potrestáno mužstvo, jehož hráč se dopustí některého z následujících přestupků : hraje způsobem, který lze považovat za nebezpečný (např. se pokouší kopnout do míče, který je v držení brankáře) napadne brankáře - kromě případů, kdy je brankář mimo brankové území, v průběhu střídání vstoupí střídající hráč na hřiště dříve, než jej střídaný hráč opustí, nebo vstoupí na hřiště z nesprávného místa, projevuje slovem či gestem nesouhlas s jakýmkoliv rozhodnutím rozhodčího - proviní se nesportovním chováním. Při nepřímém volném kopu drží rozhodčí zvednutou paži tak dlouho, dokud se míče nedotkne jiný hráč než ten, který kop zahrával. Hráč bude napomenut žlutou kartou jestliže : v průběhu střídání vstoupí na hřiště dříve, než jej střídaný hráč opustí, nebo z nesprávného místa vstoupí na hřiště, opakovaně porušuje pravidla hry, projevuje nesouhlas s jakýmkoliv rozhodnutím rozhodčího - proviní se nesportovním chováním. Hráč bude vyloučen jestliže : proviní se nebezpečným faulem se chová hrubě a nesportovně, používá urážlivých nebo hanlivých výroků, podruhé se proviní napomínatelným přestupkem. Pokud je hráč vyloučen za přestupek b), c), d) aniž by došlo k jinému porušení pravidel, bude hra po vyloučení hráče znovu zahájena nepřímým volným kopem z místa, kde se přestupek stal, zahrávaným proti provinivšímu se mužstvu. Vyloučený hráč se ihned musí odebrat do šaten, do hry se již nesmí vrátit. Jeho tým potom hraje oslaben o jednoho hráče po dobu pěti minut, po uplynutí se na pokyn rozhodčího může do hry zapojit další hráč. Zároveň tento hráč má automaticky STOP na (minimálně) 1 utkání. Pokud je hráč napomínán žlutou kartou, může se do hry po uplynutí dvou minut zapojit i napomínaný hráč. Doba vyloučení hráče je nezávislá na počtu obdržených branek.

PRAVIDLO 11 - VOLNÝ KOP

Volné kopy jsou rozděleny do dvou kategorií : Přímý volný kop - ze kterého lze přímo dosáhnout branky. Nepřímý volný kop - ze kterého nemůže být dosažená branka, pokud se míče nedotknul jiný hráč než hráč tento kop provádějící. Vzdálenost od místa, odkud se volný kop zahrává je pro soupeřovo mužstvo určena na 4 metry. Pokud tomu tak není, pořádá hráč kop provádějící rozhodčího o určení vzdálenosti a to tak, že zvedne ruku. Rozhodčí provinivšího se hráče napomene poprvé ústně, v případě opakování přestupku žlutou kartou. V případě, že rozhodčí na požádání zasahuje do hry, dává v každém případě povel k rozehrání. Pokud hráč, provádějící kop tento v rychlosti provede i bez toho, aby hráči soupeřova mužstva byli vzdálení od míče čtyři metry, nelze se již dožadovat jeho opakování. Celý bod platí pro veškeré rozehrávání míče kopem (aut, roh). Hráč zahrávající kop se smí míče podruhé dotknout až poté, co se míče dotkne jiný hráč. Dotkne-li se stejný hráč míče podruhé, nařídí rozhodčí proti jeho mužstvu nepřímý volný kop (i aut a roh). Pokud mužstvo zahrávající volný kop se zahráním zbytečně prodlévá po dobu delší čtyřech sekund, rozhodčí přizná nepřímý volný kop soupeři. Totéž platí pro autový a rohový kop.

PRAVIDLO 12 - POKUTOVÝ KOP

Pokutový kop je zahráván ze značky pokutového kopu. Když je pokutový kop zahráván, všichni hráči, s výjimkou hráče pokutový kop zahrávajícího a soupeřova brankáře, budou na hřišti, ale mimo brankové území a alespoň 4 metry od značky pokutového kopu. Brankář musí stát (bez pohybu nohou) na své brankové čáře, mezi brankovými tyčemi. Hráč zahrávající pokutový kop musí kopnout míč dopředu a nemůže zahrát míčem podruhé, dokud se míče nedotkne jiný hráč. Tresty za jakékoliv porušení tohoto pravidla : bránícím týmem - kop bude znovu opakován, jestliže neskončil brankou útočícím týmem - jiným hráčem, než hráčem pokutový kop provádějícím : jestliže je dosaženo branky, branka nebude uznána a kop se bude opakovat hráčem provádějícím pokutový kop poté, co je míč ve hře: hráčům soupeřova mužstva bude přiznán pokutový kop.

PRAVIDLO 13 - AUTOVÝ KOP

Když míč přejde celým svým objemem přes postranní čáru, bude vykopáván zpět do hry jakýmkoliv směrem z místa, kde přešel postranní čáru a to hráčem protějšího mužstva než toho, jehož hráč se jako poslední dotkl míče. Ve chvíli vykopávání musí míč být v nehybném postavení na postranní čáře či za ní, ve směru ze hřiště ven. Hráč zahrávající autový kop nesmí hrát míčem podruhé, dokud se jej nedotkne jiný hráč. I zde platí pravidlo čtyřech metrů a čtyřech sekund. Přímo z autu může být dosaženo branky ! Trestní ustanovení : Jestliže míč bude nesprávně rozehrán, bude kop zahráván znovu a to hráčem soupeřova mužstva. Totéž platí, pokud bude kop rozehrán z jiného místa, než kde opustil hrací plochu. Jestliže rozehrávající hráč zahraje míčem podruhé před tím, než se ho dotkne jiný hráč, bude hráčem soupeřova týmu zahráván nepřímý volný kop z místa, kde se tento přestupek stal. Kop musí být proveden do čtyřech sekund. Pokud se tak nestane, je kop přiznán soupeři. Autový kop zahraný brankáři se považuje za "malou domů".

PRAVIDLO 14 - VÝHOZ OD BRANKY

Když míč celým svým objemem přejde brankovou čáru, s výjimkou části mezi brankovými tyčemi a pod břevnem (gól), ať již ve vzduchu nebo po zemi, a posledním, kdo se míče dotknul, byl hráč útočícího mužstva, rozehrává brankář míč ze svého brankového území a to rukou. Míč je považován, že je ve hře v okamžiku, kdy opustí brankové území. Brankový výhoz je proveden správně v případě, že se míče dotkne jiný hráč než brankář a to mimo pokutové území, jehož brankář rozehrání provádí. Hráči soupeřova týmu zůstávají mimo brankové území, pokud není míč ve hře. Zde platí pravidlo čtyř sekund. Trestní ustanovení : Jestliže se míče dotkne kterýkoliv hráč uvnitř brankářova brankového území, brankový výhoz bude opakován.

PRAVIDLO 15 - ROHOVÝ KOP

Když přejde míč celým svým objemem brankovou čáru s vyloučením prostoru mezi tyčemi a pod břevnem (gól), ve vzduchu či na zemi a byl naposledy zahrán jedním z hráčů bránícího mužstva, bude zahrán rohový kop. Tento se rozehrává kopem do postranní čáry. Hráč bránícího mužstva musí být vzdálen minimálně 4 m. Hráč zahrávající rohový kop nebude hrát míčem podruhé, pokud se jej nedotkne jiný hráč. I zde platí pravidlo čtyřech sekund na rozehrání míče. Přímo z rohového kopu může být dosaženo branky. Pokud roh nebude zahrán správně, následně bude rozehráván znovu.

PRAVIDLO 16 - MALÁ DOMŮ

Brankář nesmí chytit do rukou míč, který mu spoluhráč úmyslně přihraje. Toto se nevztahuje na přihrávku vrchní části těla (od kolena výše). Tento přestupek bude potrestán nepřímym volným kopem z hranice brankového území.

O postup do vyšší divize se můžou utkat v baráži vždy první tři mužstva z druhých a třetích divizii (z mužstvama na posledních místech vyšší divize), na dvě vítězna utkáni ! Poplatek za zájem o baráž je 1000 Kč,- (hradí mužstvo, které projeví o baráž zájem).

Poznámka : mužstva, která odmítnou hrát baražova utkání o postup do vyšší divize (nebo v nich neuspěji) obdrží z výhry jen 50% (umístění, Kanadské bodování, střelec, brankář) !!!

O celkovém pořádí rozhoduje : a.) body b.)vzájemný zápas c.)rozdíl celkového skóre d.)větší počet vstřelených branek

Poznámka: mají-li tři nebo více mužstev na konci soutěže stejný počet bodů i ve vzájemných utkáních, rozhoduje rozdíl celkového skóre.

TATO PRAVIDLA JSOU ZÁVAZNÁ PRO VŠECHNY TÝMY ÚČASTNÍCÍ SE TÉTO DLOUHODOBÉ SOUTĚŽE. JE POVINNOSTÍ VEDOUCÍHO TÝMU ČI KAPITÁNA S NIMI PODROBNĚ SEZNÁMIT VŠECHNY HRÁČE. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ZMĚNU PRAVIDEL I HŘIŠTĚ (UMĚLÁ TRÁVA, TARTAN NEBO POLYTAN APOD.) I V PRŮBĚHU SOUTĚŽE. V TOMTO PŘÍPADĚ BUDOU VŠECHNA MUŽSTVA O ZMĚNÁCH INFORMOVÁNA (INTERNET). TATO SOUTĚŽ NENÍ POJIŠTĚNA A VŠICHNI STARTUJÍ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ !!!!!

Poznámka: od hráčů mladších 15-ti let, nutný písemný souhlas rodičů !

POZOR !!!!! PROSTORY AREÁLU NEJSOU HLÍDANÉ, PROTO SI ZA VEŠKERÉ VĚCI ODLOŽENÉ V CELÉM AREÁLU /VČETNĚ PŘEVLÍKÁREN SE SPRCHAMA/ ZODPOVÍDÁ KAŽDÝ SÁM A NEMÁ NÁROK NA JAKÉKOLIV ODŠKODNĚNÍ ZE STRANY POŘADATELE !!!!!

Změny názvu lze provést po celou dobu konání soutěže. Poplatek je 500 Kč,-.

Poplatek za odložené či předehrávané utkání je 500 Kč,-.

Přestupy hráčů lze provést po celou dobu konání soutěže. Poplatek je 300 Kč,-.

Poznámka: kontrola registračních průkazu hráčů na příkaz p.rozhodčího je součásti hrací doby. Rozhodčí je oprávněn kdykoliv tuto konfrontaci provést. Konfrontaci si může mužstvo vyřádat jak v poločase, tak i na konci utkání.

Trestní ustanovení:

ŽK (žlutá karta) 50 Kč,-

ČK (červená karta) 100 Kč,- 

Bez (regulérního) zápisu 100 Kč,- 

Poznámka: ŽK ale i ČK mohou obdržet také hráči na střídačce za nesportovní chování ! Za ČK má hráč automatický "STOP" na následující utkání svého mužstva ! Hráč, který obdrží ČK, musí opustit prostory hřiště. Neučiní-li tak, může být utkání ukončeno kontumačně a hráč obdrží "STOP" na dvě či více utkání ! Pořadatel po konzultaci s rozhodčím může udělit hráči za ČK "STOP" i na více utkání, případně zastavit činnost do konce soutěže !!!

Poznámka: je-li hráč zaregistrován za dvě či více mužstev, má po obdržení ČK ("STOP" na jedno následující utkání svého mužstva), možnost startovat za ostatní mužstva, kde je zaregistrován. Toto neplatí po obdržení ČK, kde hráč obdrží "STOP" na dvě či více utkáni !!! V tomto případě platí "STOP" ve všech mužstvech, kde je hráč registrován po celou dobu zákazu startu !!!!!

Pouze jeden regulérní míč 50 Kč,-   Bez dvou regulérních míčů 200 Kč,- 

Poznámka: Regulérní míč je pouze "FUTSALOVÝ" se sníženým odskokem č.4, plně nahuštěný vzduchem. Nastane-li situace, že ani jedno z mužstev nemá regulérní míč, je zápas pro oba kontumován! Prokáže-li se, že mužstva odehrála jiným míčem, než je pro tuto soutěž určeno, bude zápas pro obě mužstva také kontumován (obě mužstva si připíšou prohru 0:5, sankci za kontumaci a 3 minusové body ) !!!

Nejednotné dresy, dresy bez čísel, 2 x stejné číslo, neuvedeno číslo v zápise, neregulérní číslo či kapitánská páska (lepenka), neregulérní obuv, kapitán neoznačen (regulérní) páskou, neoznačení kapitána či brankáře v zápise, nevypsaný nebo nečitelný zápis, neuvedeno celé příjmení + jméno (shodné na RP) v zápise, nepředán vyplněný zápis ke kontrole 10 (5) minut před začátkem utkáni delegátu či osobě tomu určené, (pozdní nástup) 50 Kč,- 

Start registrovaného hráče bez RP 100 Kč,- 

Administrativní chyba 300 Kč,- 

Nepodepsaný zápis kapitánem 200 Kč,- 

Neoprávněný start hráče (na černo) první  1000 Kč,-   druhý  1500 Kč,-   třetí  2000 Kč,-  (kontumace pro mužstvo + -3 body mužstvu, kde je hráč registrován i mužstvu, za které nastoupil ) !!!

Při čtvrtém neoprávněném startu, je hráč vyloučen !!!

První kontumace  1000 Kč,-   druhá  1500 Kč,-   třetí kontumace  2000 Kč,- (za každou kontumací -3 body) !!!

Při čtvrté kontumaci je mužstvo vyloučeno !!!

SANKCE JE NUTNO UHRADIT NEJPOZDĚJI DO NÁSLEDUJÍCÍHO UTKÁNÍ SVÉHO MUŽSTVA, OD OBDRŽENÍ ! V OPAČNÉM PŘÍPADĚ BUDOU MUŽSTVU ODEČTENY 3 BODY NA KONCI SOUTĚŽE ! TY JSOU V PŘÍPADĚ OPAKOVANÉHO NEURAZENÍ DO DALŠÍHO NÁSLEDUJÍCÍHO UTKÁNÍ, ODEČÍTÁNY AŽ DO DOBY UHRAZENÍ !!!!!

Nehradí – li mužstvo sankci opakovaně, nebo opakovaně nerespektuje pravidla, je vyloučeno ze soutěže bez jakékoliv náhrady a jeho všechny výsledky jsou anulovány ! Takové mužstvo může být rovněž nahrazeno jiným mužstvem, které převezme všechny závazky i povinnosti od vyloučeného /body, sankce.../